Reklamace

Reklamační řád společnosti Kožedělník s.r.o.

1. Základní ustanovení a postup uplatnění reklamace

1.1. Reklamaci lze uplatnit osobně předáním zboří na dílnu na adrese Kožedělník s.r.o., Křenová 19, Brno, 60200, nebo odesláním zboží stejnou adresu. Kupující je povinen vadu u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o vadu skrytou, je kupující povinen ji u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. V reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po ní sdělí kupující prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Pokud tak neučiní včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením kupní smlouvy, pouze práva dle odstavce 2.7, tedy na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny zboží.

1.2. Kupující je k reklamaci povinen doložit fakturu coby doklad o nákupu, samotný předmět prodeje v kompletním stavu, vyčištěný, zbavený všech nečistot, v čistém balení, pokud zboží zasílá. Kupující zboží doloží v hygienicky nezávadném stavu a označí reklamovanou vadu předmětu prodeje, její povahu a výskyt, informuje prodávajícího o zvoleném nároku z vadného plnění a o svých identifikačních a kontaktních údajích v rozsahu nezbytném pro vyřízení nároku. Prodávající má právo odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny uvedené výše v tomto odstavci (vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a zákon č. 374/ 2022 Sb.). Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí předmětu prodeje se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

1.3. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.4. Náklady na uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) hradí kupující, prodávající může po předchozí domluvě s kupujícím provést dopravu reklamovaného zboží na své náklady.

1.5. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době reklamačního řízení, případně mu v písemné formě poskytne odůvodnění zamítnutí reklamace.

1.6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností zboží, z neodborného používání zboží či chybné manipulace se zbožím. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

1.7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do 7 dní. Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy, na základě, kterého může kupující od kupní smlouvy odstoupit.

1.8. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít předmět plnění k reklamaci.

1.9. Kupující je povinen po vyřízení reklamace předmět prodeje převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

1.10. Požaduje-li kupující, který je v prodlení s převzetím předmětu prodeje, jeho opětovné odeslání, pak je prodávající povinen odeslat předmět prodeje kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.

2. Práva z vadného plnění

2.1. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství, zkontroluje neporušenost obalů zboží. V případě zjištění jakýchkoliv závad je povinen toto neprodleně oznámit Prodávajícímu či dopravci a je oprávněn takové zboží nepřevzít. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od prodávajícího či dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu. Porušením této povinnosti zanikají práva kupujícího z vadného plnění; to neplatí pro spotřebitele a není tím dotčena záruka za jakost zboží.

2.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že předmět prodeje je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že předmět prodeje:

a) má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamace očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé,

b) se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se plnění tohoto druhu obvykle používá,

c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.3. Ustanovení uvedená v odst. 2.2 se nepoužijí:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) na zánik životnosti zboží v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti zboží i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem

d) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

e) vyplývá-li to z povahy zboží. 

2.4. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí předmětu prodeje, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí kupujícím, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud prodávající neprokáže opak.

2.5. Vada je podstatným porušením kupní smlouvy, pokud o ní prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že druhá strana by kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Vada je podstatným porušením kupní smlouvy i pokud, nestanoví-li zákon jinak, kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad předmět prodeje řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí předmět prodeje tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé (vzniklé z různých příčin) odstranitelné vady; za odstranitelné vady se považují vady, které lze odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

2.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na dodání nové věci, opravu věci, přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

2.7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.

2.8. Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, případně též jedná-li se o vadu, kterou kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

2.9. Uplatněním vady u prodávajícího (reklamací) se kupující nezprošťuje povinnosti zaplatit cenu zboží. Ustanovení § 2108 Občanského zákoníku se nepoužije. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, je-li kupujícím spotřebitel.

2.10. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v rámci svého práva z vadného plnění, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu svým konáním nebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

3. Záruka za jakost

3.1. Prodávající se zavazuje, že dodávané zboží bude, není-li uvedeno jinak, v případě vztahů se spotřebiteli po dobu 24 měsíců, a v případě vztahů s ostatními kupujícími po dobu 12 měsíců, způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti (poskytuje záruku). Záruka se nevztahuje:

a) na opotřebení běžným užíváním zboží,

b) na zánik životnosti zboží v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti zboží i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem, a

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.

3.2. Jestliže je jako způsob dodání zboží určen osobní odběr na odběrném místě nebo doručení prodávajícím, začíná záruční doba běžet okamžikem přechodu nebezpečí; bylo-li jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, začíná záruční doba běžet od dojití zboží do místa určení.

3.3. Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující́ povinen zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Pří výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást prodeje.

3.4. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a postup reklamace se uplatní článek 1. reklamačního řádu obdobně.

4. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ

4. 1. Prodávající tímto Spotřebitele ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“), informuje, že spory mezi prodávajícím a spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

4.2. Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.

V Brně dne 1. 3. 2024